Statut društva – Arhiv

Statut društva – Arhiv

Na podlagi 8.  in 9.  člena Zakona o društvih (Ur. l. RS,  št. 60/95 in 89/99) je ustanovni zbor v Ljubljani dne 7.6.2005 sprejel sklep o ustanovitvi društva in v ta namen sledeči

STATUT DRUŠTVA Ime DRUŠTVA

 

 1. SPLOŠNE DOLOČBE
 2. člen
  (opredelitev)

Ime DRUŠTVA je prostovoljno, nepridobitno, samostojno združenje fizičnih oseb z namenom namen delovanje.

 1. člen
  (ime, sedež)

Ime društva je Ime DRUŠTVA.

Sedež društva je sedeć se pravi naslov.

Znak društva je zank štempiljka.

Žig društva vsebuje opiši žig.

 1. člen
  (načelo javnosti)

Delo društva in njegovih organov je javno.

Člane društva se obvešča:
– preko oglasne deske
– s pravico vpogleda članov v zapisnike organov društva
– preko društvenega strokovnega glasila
– preko sredstev javnega obveščanja.

Širšo javnost obvešča društvo o svojem delu tako, da so seje organov društva javne, da organizira okrogle mize, tiskovne konference, na svoje seje ter druge organizirane dogodke vabi predstavnike zainteresiranih organov, ustanov, organizacij ter predstavnike sredstev javnega obveščanja.

Za javnost delovanja društva je odgovoren predsednik društva.

 1. člen
  (povezovanje)

Društvo lahko sodeluje z drugimi društvi in organizacijami v RS in tujini, ki delujejo na področju dejavnosti podobnega značaja.

 1. člen
  (registracija)

Društvo je pravna zasebnega prava in je vpisana v register društev in registrirana pri: Upravna enota Ljubljana.

Društvo opravlja dejavnosti opredeljene v tem aktu v skladu z Ustavo in zakoni, ki veljajo v RS.

 1. člen
  (namen)

Namen društva je namen delovanje.

Svoj namen društvo uresničuje predvsem z naslednjimi sredstvi in metodami:
-članrina
pripevki
izdajanje brošur

Sredstva in metode iz zgornjega odstavka so namenjene članom društva in se opravljajo na nepridobitni podlagi. Prav tako so lahko namenjene tudi nečlanom društva, vendar v obsegu potrebnem za izvajanje osnovnega namena društva.

 1. ČLANSTVO
 2. člen
  (član)

Član društva lahko postane vsaka fizična oseba, ki podpiše pristopno izjavo.

Članstvo je prostovoljno.

Občni zbor lahko s pravilnikom ali posebnim sklepom določi pogoje, ki jih mora fizična oseba izpolniti, da postane polnopravni član društva.

Naziv častnega člana lahko dobi član društva, ki ima posebne zasluge za razvoj in uspešno delo društva. Naziv častnega člana se lahko podeli tudi nečlanu, ki ima veliko zaslug na področju delovanja društva. Naziv podeljuje občni zbor na predlog upravnega odbora.

 1. člen
  (pravice in dolžnosti članov)

Pravice članov so:
– da volijo in so voljeni v organe društva
– sodelovati pri delu in odločati v organih društva
– sprejemati nagrade in pohvale za delo v društvu
– sodelujejo s prispevki
– uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti društva.

Dolžnosti članov so:
– spoštovati akte društva
 – vestno delovati v organih društva, v katere so izvoljeni
– prenašajo izkušnje in znanje na druge člane društva
– redno plačevati članarino.

 1. člen
  (prenehanje članstva)

Članstvo v društvu preneha:
– s prostovoljnim izstopom
– izključitvijo na podlagi disciplinskega ukrepa
– s črtanjem iz evidence društva
– s smrtjo
– s prenehanjem društva.

S prenehanjem članstva prenehajo tudi vse funkcije in pravice v društvu.

III. ORGANI

 1. člen
  (organi)

Organi društva so:

 • občni zbor
 • upravni odbor
 • nadzorni odbor
 • disciplinska komisija
 1. člen
  (občni zbor)

Občni zbor (v nadaljevanju OZ) je najvišji organ društva, ki je sestavljen iz vseh članov društva. Občni zbor se lahko sestaja na rednih ali izrednih sejah.

Redno sejo OZ sklicuje UO enkrat letno.

Izredno sejo OZ skliče UO, NO ali ena tretjina članov društva.

UO je dolžan sklicati izredno sejo OZ v roku 30 dni od prejema zahteve za sklic. Če izredna seja ni sklicana v roku, jo skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red ter pisni material.

Na izredni seji sklepa OZ le o zadevah, za katere je sklican.

Člani društva morajo biti o sklicu in dnevnem redu redne in izredne seje seznanjeni najmanj 10 dni pred sejo.

Pristojnosti OZ:
– sprejemanje delovnega programa društva
– voli in razrešuje predsednika ter člane upravnega odbora in nadzornega odbora
– sprejema finančni načrt in zaključni račun
-odloča o pritožbah zoper sklepe UO ter NO
-sklepa o prenehanju društva
– sprejema, spreminja in dopolnjuje akte društva OZ spreminja statut društva z absolutno dvotretjinsko večino.

Na občnem zboru se izmed članov društva izvoli delovno predsedstvo, ki vodi občni zbor ter piše in podpisuje zapisnik občnega zbora.

Delovno predsedstvo mora meti vsaj dva člana.

 1. člen
  (upravni odbor)

Upravni odbor (v nadaljevanju UO) je izvršilni organ društva, ki opravlja organizacijska, administrativna dela, ter vodi delo društva, za svoje delo pa je odgovoren OZ-ju, kateremu tudi podaja poročila na rednih sejah.

UO šteje tri člane z mandatno dobo 4 leta.

Člani so lahko na isto funkcijo izvoljeni večkrat zaporedoma.

Po seji mora izbrani član UO sestaviti zapisnik, ter ga v treh (3) delovnih dneh skupaj z morebitnim ostalim gradivom posredovati preostalim članom UO. Zapisnik in ostala pomožno-tehnična opravila se lahko poveri tudi tajniku, ki ga določi UO.

Člani UO svojo funkcijo opravljajo na sejah UO, ki so lahko redne ali izredne.

Redne seje sklicuje predsednik UO po potrebi, vendar najmanj enkrat (1) mesečno.

Člani UO morajo biti o sklicu in dnevnem redu seje obveščeni najmanj pet (5) dni pred sejo, na način, ki ga člani UO določijo na konstitutivni seji.

Izredno sejo skliče predsednik UO na zahtevo nadzornega odbora ali člana UO. Sejo mora sklicati v treh (3) dneh po prejemu zahteve.

Če izredne seje ne skliče v roku, jo lahko skliče predlagatelj, pri čemer mora poskrbeti za vabila, dnevni red ter pisni material.

Pristojnosti UO:
– sklicuje seje OZ po potrebi, vendar najmanj enkrat letno
– daje na dnevni red vse zadeve, o katerih odloča OZ
– skrbi za izvrševanje programa dela društva
– pripravlja predloge aktov društva
– skrbi za finančno in materialno delovanje društva in upravlja s premoženjem društva
– uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov društva, prav tako pa tudi naloge, ki z akti društva niso izrecno določeni, vendar po sami naravi spadajo v pristojnost UO.

 1. člen
  (predsednik)

Člani UO na konstitutivni seji izmed sebe izvolijo predsednika z dvotretjinsko absolutno večino. Predsednik UO hkrati opravlja tudi funkcijo predsednika društva.

Mandat predsednika društva traja 4 leta.

Član je lahko na to funkcijo izvoljen večkrat zaporedoma.

Pravice in dolžnosti:
– zakoniti zastopnik društva
– sklicuje in vodi seje UO po potrebi
– imenuje podpredsednika izmed članov UO.

Podpredsednik opravlja samo nujne posle, potrebne za nemoteno delovanje društva ter samo v primeru odsotnosti predsednika ali njegove začasne nezmožnosti za delo.

 1. člen
  (delovna telesa)

UO lahko za izvajanje posameznih nalog ali projektov imenuje delovna telesa.

Naloge, število članov ter predsednika delovnega telesa določi UO.

Za svoje delovanje so delovna telesa odgovorna UO.

 1. člen
  (nadzorni odbor)

Nadzorni odbor (v nadaljevanju NO) je nadzorni organ društva.

Sestavljata ga dva člana, ki na konstitutivni seji izmed sebe izvolita predsednika.

Za svoje delo je odgovoren OZ, kateremu tudi podaja poročila na rednih sejah.

Mandat članov in predsednika traja 2.

Za sklicevanje in potek sej in način dela NO se smiselno uporabljajo pravila, ki veljajo za UO.

Pravice in dolžnosti NO:
– nadzoruje finančno in materialno poslovanje društva
– nadzoruje organe društva
– ugotavlja in sankcionira disciplinske kršitve članov društva.

 1. člen
  (disciplinska komisija)

Disciplinska komisija (v nadaljevanju DK) je disciplinski organ društva, ki odloča o disciplinskih ukrepih zoper člana društva, ki krši akte društva ali ki s svojim delovanjem škoduje ugledu društva.

Način dela, mandat in število članov DK se določi z internim pravilnikom.

 1. FINANČNO POSLOVANJE
 2. člen
  (financiranje)

Društvo sredstva za svoje delovanje pridobiva:
– s članarino
– z darili in volili
– s prispevki donatorjev in sponzorjev
– iz naslova materialnih pravic in dejavnosti društva
– iz javnih sredstev
– iz drugih virov.

 1. člen
  (pridobitna dejavnost)

Društvo lahko neposredno opravlja pridobitno dejavnost v skladu s pogoji, ki jih za to dejavnost določa zakon, in v skladu z nameni in nalogami društva.

V primeru presežka prihodkov nad odhodki pri opravljanju pridobitne dejavnosti mora ta presežek porabiti izključno za dejavnosti in naloge, za katere je bilo ustanovljeno.

Vsaka delitev premoženja med člane društva je nična.

 1. člen
  (finančna poročila)

UO vodi finančno-materialno poslovanje v skladu s finančnim pravilnikom, ki ga sprejme OZ.

Društvo ima svoj transakcijski račun pri pooblaščeni banki.

Za pomoč pri urejanju finančno materialnih zadev lahko društvo pooblasti tudi zunanjega strokovnega sodelavca.

 1. ODLOČANJE
 2. člen
  (kvorum, odločanje)

Vsi organi društva lahko veljavno sklepajo in odločajo, če je na sejah prisotna večina vseh članov, razen če posamezne določbe tega akta ali področnih aktov ne določajo drugače.

Vsi organi društva sprejemajo odločitve z večino glasov vseh članov, razen če določbe tega akta ali določbe področnih aktov ne določajo drugače.

Če so določbe področnih aktov v nasprotju z določbami temeljnega akta, obveljajo določbe temeljnega akta.

VII. PRENEHANJE

 1. člen
  (razlogi prenehanja)

Društvo lahko preneha:
– po sklepu OZ z dvotretjinsko absolutno večino
– po samem Zakonu o društvih

V primeru prenehanja po sklepu OZ preide premoženje društva na v moj žep.

VIII. KONČNA DOLOČBA

 1. člen

Ta statut začne veljati z dnem, ko ga na ustanovnem zboru društva sprejmejo ustanovni člani društva z absolutno dvotretjinsko večino.

Predsednik društva:

 Bojan Batakovič